arrowclosecontact-emailcontact-phoneemail-bulkyemaillong-arrowmarkerpenphone-bulkyphoneplayquestionmarkquotesearch

Podmienky použitia webového rozhrania

Nachádzate sa na webovom rozhraní www.oika.cz (ďalej len „webové rozhranie“), ktoré prevádzkuje naša spoločnosť:

 • Moderní Garáže s.r.o., so sídlom Jirská 855/19 Ostrava 70200
 • IČ:07264071
 • telefónne číslo: +420 776 051 399
 • kontaktný e-mail: piskor@oika.cz

Vezmite, prosíme, na vedomie, že bez ohľadu na to, či prostredníctvom webového rozhrania nakupujete alebo sa a na ňom registrujete, je nutné sa riadiť ďalej uvedenými pravidlami, ktoré vymedzujú a upresňujú podmienky používania všetkých funkčných súčastí webového rozhrania.

Ochrana osobných údajov

Pri vyplnení objednávky na webovom rozhraní nám poskytujete niektoré vaše osobné údaje. Ďalej pri používaní webového rozhrania dochádza k získavaniu, uchovávaniu a spracovávaniu ďalších údajov, ku ktorým máme prístup.

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri nakladaní s osobnými údajmi preto postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“).

Ďalšie informácie nájdete tu – https://oika.cz/zpracovani-osobnich-udaju/

Súbory cookies

Čo sú to cookies a ako vyjadríte súhlas s ich používaním?

Webové rozhranie pre svoju činnosť využíva takzvané „cookies“. Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webového rozhrania.

Zaškrtnutím súhlasu na webovom rozhraní udeľujete svoj súhlas s využívaním súborov cookies, a tiež so spracovávaním údajov o vás prevádzkovateľom, a to spôsobom ak účelom podrobnejšie popísaným na webovom rozhraní.

Môžete ukladaniu súborov cookies vo svojom počítači nejako zabrániť?

Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

Využívanie služieb spoločnosti Google

Webové rozhranie ďalej používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len „Google“). K využívaniu cookies dochádza aj v rámci využívania týchto služieb. Začiarknutie súhlasu podľa článku 2.1 týchto podmienok sa vzťahuje aj na spracovanie údajov o vás spoločnosťou Google.

Ak vás zaujíma, ako Google využíva údaje, ktoré od nás získava, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/.

Ochrana autorských práv

Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty, fotografie, obrázky, logá a ďalšie), vrátane programového vybavenia webového rozhrania a týchto podmienok, je chránený naším autorským právom a môže byť chránený ďalšími právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať na akýkoľvek účel bez nášho súhlasu či súhlasu držiteľa autorských práv. Najmä je zakázané bezplatné či odplatné sprístupňovanie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

Názvy a označenia výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Akými spôsobmi budeme pri porušení autorských práv postupovať?

Pri nerešpektovaní vyššie popísaného zákazu budeme postupovať v súlade so zákonom č. 121/2000 Zb., autorský zákon, v znení neskorších predpisov.

My ako držiteľ autorských práv máme najmä právo domáhať sa, aby bolo od zásahov do našich autorských práv upustené, a požadovať stiahnutie neoprávnených kópií chráneného obsahu.

Ďalej máme právo požadovať primerané zadosťučinenie za spôsobenú ujmu.

Ostatné vzťahy súvisiace s využívaním webového rozhrania

 • Upozorňujeme vás, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania ak presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.
  Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať mechanizmy, programové vybavenie, skripty alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku, tj predovšetkým narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém, a ďalej nesmiete vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla vám alebo tretím. osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie a užívať webové rozhranie alebo jeho časti či softvérové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
  Nemôžeme vám zaručiť neprerušený prístup na webové rozhranie, ani nezávadnosť a bezpečnosť webového rozhrania. Nezodpovedáme za škodu spôsobenú pri realizácii prístupu a používaní webového rozhrania, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát zverejnených na webovom rozhraní, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou webového rozhrania, počítačovými vírusmi, škodu v dôsledku straty dát, zisku alebo neoprávneného prístupu k prenosom a dátam .
  Ak sa pri používaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť nám škodu, ktorá vaším konaním podľa tohto odseku preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.
 •  

Tieto podmienky použitia sú platné a účinné od 23.5.2023

Poďte do toho s nami

Sauna s více terasou a pergolou

Chcem si navrhnúť vlastnú stavbu a získať cenovú ponuku

Chcem navštíviť váš showroom a vidieť realizácie naživo

person

Potrebujem poradiť alebo hľadám odpoveď na svoju otázku